main navigation

Disclaimer

ticker


content

SEEPEX AD
Vojvode Stepe 412
11000 Belgrade
Serbia
Email: info@seepex-spot.rs

Photos: ArtZona
Prava i obaveze korisnika

Ovim Uslovima korišćenja SEEPEX web stranica (u daljem tekstu: Uslovi) regulišu se odnosi između Vas kao korisnika podataka i informacija (u daljem tekstu: Korisnik) i SEEPEX-a. Korišćenjem ovih web stranica, Korisnik bez primedbi izjavljuje da razume i prihvata da postupa u skladu sa ovim Uslovima.

SEEPEX čini podatke sadržane na ovim web stranicama dostupnim javnosti isključivo u informativne svrhe, i time nikome i nigde, direktno ili indirektno ne nudi sklapanje poslova.

SEEPEX daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neekskluzivnu dozvolu slobodnog korišćenja web stranica SEEPEX što podrazumeva pravo da bez posebne saglasnosti SEEPEX-a gleda, štampa, kopira i koristi sadržaj ovih web stranica isključivo za ličnu nekomercijalnu upotrebu i to na način kojim se ne ugrožavaju zakonom garantovani interesi SEEPEX-a i ne nanosi šteta standardnoj upotrebi baze podataka.

Podatke koji su sadržani na ovim internet stranicama nije dozvoljeno, u celini ili delimično, na bilo koji način distribuirati, reprodukovati, licencirati, davati u podlicencu, menjati i sl., kao ni kopirati, umnožavati ili na bilo koji drugi način koristiti u svrhu stvaranja ili uvećanja prihoda, direktno ili. indirektno, bez izričite prethodne pisane saglasnosti SEEPEX-a.

Kopiranjem se smatra umnožavanje sadržaja web strane ili nekog njenog dela, bilo kojim načinom ili sredstvom elektronskim i štampanim medijima bez posebne pisane dozvole SEEPEX-a. Dozvoljeno je slobodno i bez naknade preuzimanje i objavljivanje tekstova sa web stranice SEEPEX - Press kutak uz obavezu navođenja izvora.

Zabranjeno je korišćenje sadržaja SEEPEX web stranica u bilo kakve ilegalne svrhe ili svrhe koje štete ugledu ili poslovnim interesima SEEPEX-a, i/ili nanose štetu redovnom korišćenju SEEPEX web stranica. Zabranjeno je prikazivanje SEEPEX web stranica u okviru i kao deo web stranice Korisnika ili trećeg lica, kao i korišćenje njenog sadržaja bez naznake o izvoru ili njihovo prikazivanje na nekoj drugoj web strani.i


Podaci

Korisnik razume i prihvata da su svi podaci, sadržaj, grafika, tekst, zaštitni znaci, logotipi i svi ostali materijali sadržani na ovim web stranicama zaštićeni propisima prava intelektualne svojine.

SEEPEX nastoji da podaci i informacije koje predstavljaju sadržaj web stranica budu istiniti, precizni i blagovremeni, a da pristup web stranicama bude kontinuiran i neometan, ali SEEPEX to ne može garantovati i ne prihvata nikakvu odgovornost u tom smislu. SEEPEX nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz eventualnog prenošenja virusa do čega može doći tokom korišćenja web stranica.

Ovde sadržani podaci, uključujući i tržišne podatke i pokazatelje, pribavljeni su iz izvora koje smatramo pouzdanima, ali SEEPEX ne tvrdi niti daje ikakve garancije da su potpuni ili tačni, te ih treba na taj način razumeti. SEEPEX preko ovih web stranica čini dostupnim javnosti i podatke koje učesnici dostavljaju SEEPEX-u u skladu sa obavezama izveštavanja javnosti utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima i aktima SEEPEX-a. Svi podaci se stavljaju na raspolaganje takvi kakvi jesu, bez ikakve garancije SEEPEX-a, izričite ili prećutne, bilo kom Korisniku ili trećim licima za njihovu tačnost, blagovremenost, potpunost ili pouzdanost za neku određenu svrhu.

Podaci na ovim web stranicama su takve prirode da se menjaju bez prethodnog upozorenja i mogu postati zastareli, te svaki podatak pribavljan putem ovih web stranica treba da verifikujete pre nego što na osnovu njega delujete.

SEEPEX nije odgovorna za bilo kakva potraživanja, gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili, direktno ili indirektno, iz korišćenja podataka i informacija sadržanih na ovim web stranicama.

SEEPEX zadržava pravo da modifikuje ili transformiše svoje web stranice, da im ograniči pristup ili da ga prekine.

SEEPEX je preduzela mere sigurnosti kojima raspoložive podatke štiti od gubitka, zloupotrebe ili neovlašćenog sticanja od strane trećih lica, ali ne može garantovati potpunu sigurnost i zaštitu privatnosti na Internetu, te ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju možete pretrpeti zbog zlopotrebe, izmene ili neovlašćenog sticanja podataka koji se prenose putem Interneta.

SEEPEX može na svojim web stranicama prihvatiti oglašavanje svojih članova, uključenih kompanija i drugih organizacija. Postojanje takvih oglasa ni u kom slučaju ne znači da SEEPEX na bilo koji način preporučuje oglašivače.


Lični podaci

Ako preko SEEPEX web stranica koristite uslugu koja zahteva unošenje ličnih podataka, to činite po sopstvenoj volji. Lični podaci koje sami dajete SEEPEX će koristiti u svrhu u koju ste ih i dali. SEEPEX neće prenositi vaše lične podatke trećim licima. Ličnim podacima smatraju se bilo koji podaci na osnovu kojih možete biti identifikovani, direktno ili indirektno.

SEEPEX može koristiti lične podatke Korisnika u druge svrhe ili proslediti podatke Korisnika trećim licima, samo: (a) ukoliko ima pristanak Korisnika ili (b) ukoliko je na to obavezan u skladu sa odredbama zakona.


Linkovi

Ukoliko niste sa SEEPEX-om drugačije ugovorili u pisanom obliku, dozvoljeno Vam je da postavite link na stranicu SEEPEX, pod sledećim uslovima: (a) link mora voditi na URL adresu www.seepex-spot.com ne na druge stranice unutar web stranica SEEPEX; (b) izgled, položaj i drugi aspekti linka ne smeju narušavati ili umanjiti poslovni ugled vezan uz kompanije na SEEPEX i njene logotipe i znakove; (c) izgled, položaj i drugi aspekti linka ne smeju biti takvi da stvaraju netačan utisak da je SEEPEX sa nekim na neki način povezana ili ga sponzoriše; (d) kada se link aktivira, web stranica SEEPEX mora se ukazati na celom ekranu, a ne u okviru ("frame") stranice na kojoj se nalazi link, i (e) SEEPEX zadržava pravo da po jednostranoj volji uskrati pristup svojim web stranicama putem linka.

Web stranice SEEPEX sadrže, isključivo kao pomoć korisnicima, linkove na druge web stranice. Korišćenje takvih linkova ili web stranica je isključivo odgovornost Korisnika. SEEPEX neće odgovarati za tačnost ili pouzdanost bilo kojih podataka, informacija, mišljenja, saveta ili izjava koje se nalaze na tim stranicama. Postojanje takvih linkova na SEEPEX web stranicama ne podrazumeva da SEEPEX prihvata bilo kakvu odgovornost vezanu uz sadržaj ili korišćenje tih web stranica.


Ostalo

Svaka upotreba SEEPEX web stranica koja je u skladu sa ovde navedenim uslovima slobodnog korišćenja je dozvoljena i besplatna.

Svako korišćenje sadržaja SEEPEX web stranica na način koji se razlikuje od odredbi navedenih ovim Uslovima, kao i svako prekoračenje obima slobodnog korišćenja predviđenog ovim Uputstvom smatraće se nezakonitom upotrebom SEEPEX web stranica i SEEPEX će preduzeti pravne radnje protiv takvog ponašanja korišćenjem svih sredstava raspoloživih u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, uz pravo sprečavanja pristupa SEEPEX web stranicama sa određene Internet adrese.

U slučaju da se utvrdi da su neke odredbe ovih Uslova u celosti ili delimično ništave ili nesprovodive iz bilo kojeg razloga, to neće uticati na važenje ili sprovođenje preostalih odredabi ili njihovih delova.

SEEPEX zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja bez prethodnog upozoravanja Korisnika. Takve izmene obavezuju Korisnika te preporučujemo da ovu stranicu često posećujete kako bi bili blagovremeno i potpuno informisani o njenom sadržaju.

Internet adresa SEEPEX-a je: www.seepex-spot.com. Svaka slična adresa koja se može pojaviti na Internetu nema direktne ili indirektne veze sa SEEPEX-om.

to the top