main navigation

Postani učesnik Kliring

ticker


content

Kliring

Dan-unapred tržište na SEEPEX operativno sprovodi EPEX SPOT koristeći svoj postojeći sistem za trgovanje koji koristi i u drugim tržišnim oblastima. Kliring obavlja ECC AG (European Commodity Clearing AG) koristeći svoju infrastrukturu (tehničku, pravnu i regulatornu), kako bi pružio kliring usluge i obezbedio finansijsku sigurnost transakcija zaključenih na SEEPEX tržištu. SEEPEX je ovim postigao da svoj rad zasniva na već postojećoj tehničkoj infrastrukturi, kako operativnog rada tako i kliringa, u skladu sa najboljom evropskom praksom u ovoj oblasti.

Jedna od ključnih stvari za dobro i sigurno funkcionisanje organizovanog tržišta je rešavanje pitanja kliringa. Usluga kliringa (finansijskog poravnanja) se obavlja nakon trgovine na organizovanom tržištu i služi da se izvrši poravnanje i plaćanje transakcija izmeću učesnika. Ona obuhvata niz operacija, a naročito upravljanje finansijskim pozicijama u toku trajanja ugovora, upravljanje kolateralima (instrumenti obezbeđenja plaćanja) u svrhu kontrole rizika poslovanja i upravljanje procesom naplate.

Kliring može biti bilateralan, gde je svaka strana izložena riziku druge strane ili kroz uvođenje tzv. centralne ugovorne strane kao što je slučaj na SEEPEX-u čime je rizik poslovanja sveden na nulu. Plaćanje se obavlja u danu realizacije transakcije, osim vikendom kada se plaćanje obavlja utorkom  za prethodna 3 dana.

SEEPEX obavlja kliring preko ECC AG, koja je renomirana robna kliring kuća u Evropi i predstavlja tzv. centralnu ugovornu stranu (”Central Counter Party” – CCP) koja se nalazi u ugovornom lancu između učesnika u transakciji.  CCP garantuje realizaciju transakcije, tako što se pravno postavlja između kupca i prodavca. Kao rezultat toga, CCP je prisutan u svakoj transakciji, postajući kupac za sve prodavce, a istovremeno i prodavac svim kupcima. CCP je obavezan da izvrši transakciju u potpunosti, čak i u slučaju neispunjavanja obaveza od strane bilo koje strane. Ovim modelom se sav rizik prebacuje sa organizovanog tržišta na CCP. Imajući ovo u vidu ECC AG praktično ima dvostruku ulogu:

- Kao klirinška kuća vodi računa finansijskom poravnanju između učesnika na organizovanom tržištu;

- Kao CCP je odgovorna za fizičku isporuku električne energije u skladu sa zaključenim transakcijama na organizovanom tržištu.

Na SEEPEX se primenjuje standardni model kliringa kao i na ostalim tržištima koje pokriva EPEX SPOT i ECC AG. Model kliringa se međusobnim vezama je prikazan na sledećem grafiku:

Za strane učesnike (leva polovina slike), koji poseduju licencu za snabdevanje na veliko, u potpunosti se primenjuje standardi model. U okviru ovog lanca poslovanja, prepoznati su sledeći entiteti: ECC AG (kao CCP – deluje preko svoje podružnice EEC Lux čiji je potpuni vlasnik), Klirinški Član (Clearing Member – CM) i Učesnik na organizovanom tržištu (Učesnik). Učesnik ima pravo da trguje na SEEPEX nakon završetka postupka prijema, odnosno nakon potpisivanja trojnog ugovora ECC-CM-Učesnik, ugovora Učesnik-SEEPEX i podešavanja u ETS sistemu. Prema standardnim uslovima kliringa, plaćanje se ne obavlja direktno između ECC i Učesnika, već preko Kliriniškog Člana. Klirinški Član je učesnik u kliring proceduri koji ima Licencu za kliring i registrovan je kod ECC. Klirinški Članovi pružaju uslugu kliringa i poravnanja učesnicima na SEEPEX (svaki CM je odgovoran za svoje članove koji učestvuju na SEEPEX), dok su oni (CM) odgovorni prema ECC AG. ECC AG praktično radi sa CMs, a CMs radi sa Učesnicima. U tu svrhu se i potpisuje trojni ugovor između ECC-CM-Učesnik. Strani Učesnici koji učestvuju na SEEPEX, imaju već u startu pogodnost jer koriste već postojeće račune kod svojih Klirinških Članova i praktično se samo dodaje još jedna tržišna oblast (Srbija) gde trguju. Oni nemaju dodatne troškove po ovom pitanju i praktično nastavljaju da rade po već ustaljenoj praksi.

U slučaju lokalnih kompanija (desni deo slike) koje su aktivne na tržištu SEEPEX, još jedan entitet je uključen u lancu poslovanja – Lokalna banka koja deluje kao lokalni Agent za poravnanje. Ovaj pristup se primenjuje imajući u vidu da srpski finansijski propisi koji su trenutno na snazi ne pružaju mogućnost da lokalne / srpske kompanije otvaranju ne-rezidentne bankovne račune u inostranstvu za ovu svrhu. Lokalni Agent za poravnanje u ovom slučaju je praktično veza između Učesnika na tržištu i izabranog Klirinškog Člana.

Uzimajući u obzir činjenicu da je kompletan rizik poslovanja preuzela na sebe, ECC radi po sopstvenim pravilima (i po regulativama EU) i sama procenjuje nivo i vrednost rizika svakog pojedinačnog člana. 

Detaljne uslove kliringa ECC-a možete skinuti sa sledećeg linka: http://seepex-spot.com/sr/rules-and-docs/ecc-uslovi-kliringa-v056a


to the top